Zákonná úprava účtovania kryptomien

19.12.2018

Vo vydaní Newslettera 2/2018 sme Vás informovali o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu z predaja virtuálnej meny v zmysle zákona o dani z príjmov. V uvedenom usmernení bol okrem spôsobu zdaňovania upresnený aj spôsob ocenenia a účtovania virtuálnej meny.

S účinnosťou od 01.10.2018 bol novelizovaný Zákon č. 431/2002 o účtovníctve a bolo doplnené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Týmito zmenami ocenenie a účtovanie virtuálnej meny nadobudlo zákonnú podobu.

Virtuálnu menu považujeme za krátkodobý finančný majetok, ktorý sa účtuje na osobitnom syntetickom účte, ktorý si účtovná jednotka doplní v rámci účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok. Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých virtuálnych mien. Rozdiely vzniknuté v účtovníctve do času pripísania alebo úbytku virtuálnej meny sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Virtuálna mena, služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu sa oceňujú ku dňu nadobudnutia reálnou hodnotou. Reálnu hodnotu virtuálnej meny pre tieto účely predstavuje trhová cena zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. Na ocenenie úbytku virtuálnej meny sa použije spôsob ocenenia aritmetickým priemerom alebo metódou FIFO. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa virtuálna mena nepreceňuje na reálnu hodnotu.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba