Zánik daňového nedoplatku z nezaplatenej sankcie prislúchajúcej k zaplatenej DPH

30. júna 2015 | Čas čítania: 1 Min

V súvislosti s nutnosťou riešiť vzniknuté problémy súvisiace s reštrukturalizáciou v SR je od 7. mája 2015 účinné Nariadenie vlády SR č. 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku evidovaného k 30.9.2016, ktorý predstavuje nezaplatenú sankciu prislúchajúcu k zaplatenej DPH uloženej veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi. Nedoplatok však zanikne za podmienky, ak táto DPH bude uhradená najneskôr do 31. marca 2016.