Zavedenie dane z poistenia

19.03.2018

Zákon o poisťovníctve aktuálne ukladá poisťovniam povinnosť platiť odvod vo výške 8 % z prijatého poistného v odvetví neživotného poistenia. Doterajší odvod sa v praxi ukazuje ako nesystémové a neefektívne opatrenie, ktoré spôsobuje aplikačné problémy v praxi a zároveň nerovnaké zaobchádzanie u poisťovní v súvislosti s odvodom na základe „starých“ poistných zmlúv a „nových“ poistných zmlúv.

Zavedením zdanenia poistenia nepriamou daňou by sa mali tieto disproporcie eliminovať.

Rozdiel oproti súčasnému 8 % odvodu z prijatého poistenia je, že daň z poistenia sa bude týkať nielen neživotného poistenia, ale aj životného.

Daň z poistenia s predpokladanou účinnosťou od 1.10.2018 bude v zásade vyberaná a platená do štátneho rozpočtu poisťovňami z prijatého poistného. Poisťovne budú povinné podávať daňové priznania na štvrťročnej báze. Sadzba dane pre väčšinu odvetví neživotného poistenia sa navrhuje vo výške 8 % a 6 %, pre poistenie úrazu a choroby sa navrhuje 4 % a pre odvetvia životného poistenia sa navrhuje sadzba 2 % a 3 %.

Nulová sadzba dane z poistenia sa ustanovuje pre prijaté poistné z povinného zmluvného poistenia, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu, keďže naďalej ostane zachované platenie 8 % odvodu z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia. Daň z poistenia by sa nemala vzťahovať ani na výplatu plnení z II. a III. piliera dôchodkového zabezpečenia (dôchodky zo starobného sporenia a poistenie dôchodku z doplnkového dôchodkového sporenia).

V súvislosti s touto daňou je potrebné očakávať, že sa premietne do ceny poistenia (aj v prípade životného poistenia) a v konečnom dôsledku ju budú znášať poistníci.

 

TPA Newsletter 1/2018