Sociálne a zdravotné poistenie

27. marca 2020 | Čas čítania: 3 Min

  • Nemocenské dávky, OČR

Po novom, v prípade krízovej situácie má zamestnanec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia a z tohto dôvodu je uznaný za práceneschopného (PN), nárok na nemocenské už od prvého dňa práceneschopnosti; teda náklady znáša od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Platí to od nadobudnutia účinnosti zákona, t.j. od 27.3.2020. Opatrenie finančne odbremení zamestnávateľov, nakoľko podľa predchádzajúcej právnej úpravy za prvých desať dní PN patrila zamestnancovi náhrada príjmu vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa. Zároveň sa v týchto prípadoch zvýšila suma nemocenského na 55 % denného vymeriavacieho základu už počas prvých troch dní, tým sa v čase krízovej situácie finančne pomôže zamestnancom.

V zákone pribudli definície ako izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, zvýšený zdravotný dozor a pod.

Predlžuje sa obdobie trvania nároku na ošetrovné, upravujú sa podmienky nároku na ošetrovné a rozširuje sa okruh osôb, ktorým vzniká nárok na ošetrovné. Po novelizácii sa prihliada na starostlivosť o dieťa mladšie ako 11 rokov alebo 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

  • Odvody na sociálne poistenie za zamestnávateľa a povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO

V prípade, že zamestnávateľovi alebo SZČO poklesne čistý obrat resp. príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o viac ako 40% – nová lehota splatnosti povinných odvodov za marec 2020 je do 31.7.2020. Táto lehota sa netýka odvodov odvádzaných zamestnávateľom za zamestnanca – odvody za zamestnanca je zamestnávateľ povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné ani v tomto špeciálnom termíne, môže im Sociálna poisťovňa povoliť splátky, a to bez úroku.

Vláda má ustanoviť ďalšie obdobia, na ktoré sa nebude vzťahovať pôvodný termín splatnosti.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bude určené nariadením vlády.

Termíny pre plnenie ostatných povinností ako napr. prihlasovanie zamestnanca do registra poistencov, výkazy poistného a pod. zostávajú nezmenené.

  • Preddavok na zdravotné poistné za zamestnávateľa a SZČO

V prípade, že zamestnávateľovi alebo SZČO poklesne čistý obrat resp. príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o viac ako 40% – predlžuje sa splatnosť preddavkov za marec 2020 do 31.7.2020. Táto lehota sa netýka splatnosti preddavkov na poistné, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

Aj tu platí, že spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bude určené nariadením vlády a že vláda môže ustanoviť ďalšie obdobia, na ktoré sa nebude vzťahovať pôvodný termín splatnosti.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba