Zmena podmienok trojstranného obchodu a ďalšie zmeny v oblasti DPH

8. novembra 2017 | Čas čítania: 2 Min

– Mení sa jedna z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu. Aby sa v súčasnosti mohlo uplatniť zjednodušenie pre trojstranný obchod, nesmie byť prvý odberateľ registrovaný pre DPH v členskom štáte druhého odberateľa. Podľa navrhovanej novely bude postačovať, ak prvý odberateľ nebude mať v členskom štáte druhého odberateľa sídlo ani prevádzkareň.

– Dochádza k obmedzeniu ručenia odberateľa za DPH z predchádzajúceho stupňa. Vypúšťa sa jedna zo zákonných domnienok pre takéto ručenie, a síce, že odberateľ uskutočnil zdaniteľný obchod s platiteľom počas obdobia, v ktorom bol tento platiteľ zverejnený v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

– Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH vo výške 1 000 EUR a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH.

– Vymedzenie investičného majetku sa pre účely úpravy odpočítanej dane navrhuje rozšíriť z budov na všetky stavby.

– Vyhotovenie súhrnnej faktúry má byť možné aj v prípadoch, ak príjemcom plnenia je zahraničná zdaniteľná osoba.

– Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa pri vybraných komoditách (poľnohospodárske plodiny, kovy, oceľ, železo a polotovary z kovov) sa má uplatňovať bez obmedzenia, na rozdiel od súčasnej úpravy, keď sa takýto postup uplatňuje iba pri základe dane 5 000 EUR a viac.

– Ak sa osoby registrované pre DPH z titulu prijatia tovaru alebo služby podľa § 7 a § 7a zúčastňujú na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, budú povinné podávať súhrnný výkaz.

nl_q3_2017_sk_final_21.pdf