Zmena v oblasti sociálneho poistenia

19.03.2018

Navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2019 so sebou prináša niekoľko zmien.

Najvýznamnejšou z nich je zavedenie štatútu ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení ako efektívneho nástroja na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov. Ročnému zúčtovaniu poistného by mali podliehať všetky povinné poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, starobné dôchodkové sporenie, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity), ktoré budú od účinnosti novelizovaného zákona platené preddavkovo, s výnimkou úrazového poistenia a garančného poistenia. Tie budú spravované rovnakým spôsobom ako doteraz.

Ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení bude vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom novela zákona navrhuje vykonať ročné zúčtovanie prvý krát v roku 2020 za rok 2019.

Ročné zúčtovanie sa bude vzťahovať na zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu a na zamestnávateľa. Bude sa vykonávať do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka po kalendárnom roku, za ktoré sa ročné zúčtovanie robí. V prípade, ak bude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, bude lehota na vykonanie ročného zúčtovania 31. októbra. Výsledok ročného zúčtovania zašle Sociálna poisťovňa poistencovi a zamestnávateľovi v podobe rozhodnutia, v ktorom bude uvedený preplatok prípadne nedoplatok na poistnom.

 

TPA Newsletter 1/2018