Zmena zdaňovania obchodu v oblasti DPH medzi členskými štátmi

13. marca 2019 | Čas čítania: 3 Min

Začiatkom minulého roka sme Vás informovali o plánovaných zmenách smernice Rady o DPH (2006/112/ES). Návrh smernice Rady (EÚ) č. 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica Rady č. 2006/112/ES o DPH, je už v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo financií Slovenskej republiky („MFSR“) vydalo v tejto veci riadne predbežné stanovisko, ktorým vyjadrilo svoje výhrady k jednotlivým podstatným zmenám.

Návrh obsahuje tieto základné okruhy podstatných zmien:

  1. Princíp jedného plnenia („dodanie tovaru v rámci Únie“), ktoré bude zdanené podľa princípu určenia, t.j. v členskom štáte určenia. V rámci tejto zmeny sa navrhuje zrušenie povinnosti predkladania súhrnných výkazov. MFSR má výhradu k zrušeniu povinnosti predkladať súhrnný výkaz aj keď sa dve transakcie zlúčia do jednej (nadobudnutie tovaru z EÚ a dodanie tovaru do EÚ), nakoľko kontrola pohybu tovaru je nevyhnutná z dôvodu boja proti daňovým únikom a takisto pre správne určenie miesta zdanenia tovaru.
  2. Osoba povinná odviesť daň pri dodaní tovaru do iného členského štátu – Ak bude odberateľ certifikovanou zdaniteľnou osobou (udelený CTP status), bude povinný platiť daň; v opačných prípadoch bude daň pri dodaní tovaru do iného členského štátu platiť dodávateľ. MFSR má výhradu k navrhovanému konceptu, nakoľko sa proces výberu daní skomplikuje a predraží (či i už z hľadiska výberu dane, kontroly správneho uplatňovania DPH, ako aj systému odpočítania dane). MFSR takisto upozorňuje na negatívny cash-flow podnikov, ktoré budú pri dodaní povinné odviesť daň namiesto súčasného oslobodenia dodania tovaru do iného členského štátu.
  3. Zavedenie systému jednotného kontaktného miesta, tzv. One stop shop (OSS) pre transakcie medzi dvoma zdaniteľnými osobami (B2B transakcie). Ak osoba povinná platiť daň nie je usadená v členskom štáte, kde je daň splatná, bude môcť podať daňové priznanie a zaplatiť daň prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. V praxi bude dosť problematické rýchlo odhaliť zdaniteľné osoby, dodávateľov, ktorí nezaplatia daň, pretože ide o usadené zdaniteľné osoby v inom členskom štáte a členský štát určenia sa bude musieť úplne spoľahnúť na členský štát usadenia, že bude vyvíjať úsilie na to, aby zabezpečil vybratie dane pre iný členský štát. V súčasnosti predstavuje administratívna spolupráca medzi členskými štátmi slabý článok v systéme DPH v EÚ, a preto sa podľa MFSR v navrhovanom koncepte zvyšuje riziko fiktívnych odpočítaní daní.
  4. Koncept certifikovanej zdaniteľnej osoby (CTP status) – MFSR nepodporuje stanovenie certifikácie zdaniteľných osôb, pretože tak by sa vytvoril v systéme DPH, kde už existuje registrácia na DPH, ďalší systém evidencie – udeľovanie CTP statusu, čo by skomplikovalo už existujúci systém.
  5. Ostatné zmeny – Návrh ohľadom odstránenia tuzemského mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho v niektorých prípadoch. MFSR s uvedeným návrhom nesúhlasí, nakoľko ide o efektívny nástroj pre boj proti daňovým únikom.

Smernica a s ňou súvisiace zmeny by mali byť implementované v lokálnom zákone o DPH s účinnosťou od 1.7.2022.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba