Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2021

11. decembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

Prinášame Vám prehľad zmien v daňovom poriadku, ktoré boli síce schválené Parlamentom SR ešte v roku 2019 zákonom č. 369/2019 z 15.10.2019 a o ktorých sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach našich newslettrov, avšak nadobudnú účinnosť počnúc 1.1.2021:

 

  • Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle. Zverejňované budú údaje ako daňové identifikačné číslo, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu, miesta podnikania čí sídla právnickej osoby. Prvýkrát zverejní Finančné riaditeľstvo tento zoznam najneskôr do 30.6.2021.
  • Registrácia daňových subjektov z úradnej moci správcom dane. Správca dane zaregistruje subjekt do 30 dní odo dňa zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Pokiaľ nastane skutočnosť, že subjekt nie je registrovaný v spomínaných registroch, správca dane takýto subjekt zaregistruje do 30 dní odo dňa podania prvého daňového priznania. Pri tomto spôsobe registrácie bude daňovým subjektom taktiež pridelené aj daňové identifikačné číslo a číslo osobného účtu daňovníka. Ak vznikne daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia je povinná oznamovať nové alebo zmenené údaje správcovi dane, daňovník už nie je povinný oznámiť tieto skutočnosti opätovne správcovi dane. Správca dane mal do konca februára 2021 zaregistrovať z úradnej moci všetky subjekty, ktoré sú do 31.12.2020 zapísané do vyššie uvedených registrov, ale neboli registrované u správcu dane. Parlament SR však schválil novelu zákona, na základe ktorej sa posúva účinnosť tejto zmeny od 1.1.2022. -.
  • Zmena týkajúca sa oznamovacej povinnosti o použití platieb zo strany správcu dane. Tieto oznámenia budú daňovým subjektom zasielané iba v prípade, ak je suma použitej platby vyššia ako 5 EUR.

 

Okrem týchto zmien, Národná rada SR schválila dňa 2.12.2020 novelu zákona o daňovom poriadku, ktorá s účinnosťou od 1.1.2021 upravuje nasledovné: zníženie ročnej úrokovej sadzby pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach, a to z 10 % na 3 % s cieľom, aby daňové subjekty mali motiváciu využívať tento inštitút v čase preklenutia dočasnej nepriaznivej finančnej situácie, úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 EUR;

  • možnosť povoliť odklad alebo splátky aj spätne ku dňu splatnosti dane;
  • použiť zníženú úrokovú sadzbu aj na tie odklady a splátky, ktoré boli povolené pred účinnosťou tejto novely, ale rozhodnutie o úroku bude vydané až po účinnosti novely zákona.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba