Zmeny v rámcovej účtovej osnove

4. marca 2015 | Čas čítania: 2 Min

Potrebu zrušenia účtov vyvolalo zrušenie mimoriadnej činnosti a s tým súvisiaci zánik výsledku hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia sa bude členiť len na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Rušia sa nasledovné účty:

593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
582 – Škody
588 – Ostatné mimoriadne náklady
682 – Náhrady škôd
688 – Ostatné mimoriadne výnosy
597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť
598 – Prevod finančných nákladov
697  – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
698  – Prevod finančných výnosov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súvislosti so zrušením mimoriadnej činnosti  sa menia názvy nasledujúcich účtov:

 

Účet 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti mení názov na: Účet 591 – Splatná daň z príjmov
Účet 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti mení názov na: Účet 592 – Odložená daň z príjmov

 

Spresnenie obsahového vymedzenia viacerých účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky a záväzky v rámci podielovej účasti a ostatné pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a členom prináša premenovanie nasledovných účtov:

 

Pôvodný názov účtu Názov účtu po premenovaní
066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku  066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti
351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti
361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti
471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti