Zmeny v uplatňovaní pôvodných cien pre daňové účely pri podnikových kombináciách

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Z navrhovanej novely zákona vyplýva, že nepeňažné vklady v rámci slovenských transakcií, ale aj individuálne vklady resp. vklady podniku alebo jeho časti mimo územia SR vrátane zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností bude možné realizovať pre daňové účely len v reálnych hodnotách.

 

O cezhraničné nepeňažné vklady, zlúčenia, splynutia a rozdelenia ide v prípadoch, ak

– vkladateľom resp. daňovníkom zrušeným bez likvidácie je daňovník so sídlom na území SR, a zároveň

–  prijímateľom nepeňažného vkladu resp. právnym nástupcom je daňovník so sídlom v inom členskom štáte EÚ, pričom majetok a záväzky prijímateľa nepeňažného vkladu resp. právneho nástupcu zostanú súčasťou stálej prevádzkarne týchto daňovníkov umiestnenej na území SR a zároveň legislatíva štátu prijímateľa nepeňažného vkladu resp. právneho nástupcu neumožňuje prevzatie majetku a záväzkov týchto daňovníkov v reálnych hodnotách.

 

Po splnení týchto podmienok bude teda možné na daňové účely naďalej uplatňovať metódu pôvodných cien, t. j. metódu, ktorá nebude mať vplyv na základ dane.

nl_q3_2017_sk_final_16.pdf