Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020

5. júna 2019 | Čas čítania: 3 Min

MF SR predložilo na rokovanie vlády SR návrh novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2020. Cieľom návrhu je okrem iného podpora malých a stredných podnikov prostredníctvom dane z príjmov a zjednodušenia výpočtu základu dane z príjmov, odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku ako aj transpozícia smernice Rady EU týkajúcej sa hybridných nesúladov s tretími krajinami (známej ako „ATAD 2“).

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov prináša okrem iného aj:

 • zavedenie definície mikrodaňovníka (fyzická osoba s príjmami max. 49 790 EUR) a s ňou súvisiace zmeny vo výhodnejšom zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov (napr. kratšie odpisovanie hmotného majetku, žiadna limitácia daňových odpisov v dôsledku prenájmu hmotného majetku, atraktívnejšie podmienky na umorovanie daňovej straty)
 • úprava podmienok odpočtu daňovej straty, a to zrušenie rovnomernosti odpočtu straty a predĺženie lehoty na jej odpočet na 5 rokov; v porovnaní s mikrodaňovníkom, ktorý nemá obmedzenie výšky umorovanej daňovej straty, ostatní daňovníci si môžu uplatniť daňovú stratu len do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet straty uskutočniť
 • zjednodušenie a úprava rozsahu tých výdavkov, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení. Navrhuje sa napr. vypustenie limitovania výdavkov na získanie noriem a certifikátov. Na druhej strane sa za daňový výdavok po zaplatení majú považovať zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, ktoré sa však v súčasnosti do daňových výdavkov nezahŕňajú vôbec.
 • zavedenie automatickej registrácie daňovníkov správcom dane
 • pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, sa má zvýšiť daňové zvýhodnenie (odpočet výdavkov na výskum a vývoj od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty), tzv. super odpočet až na 200 %
 • zavedenie samostatnej odpisovej skupiny 0 pre elektromobily s dobou odpisovania 2 roky
 • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb z doterajších 2 500 EUR na 5 000 EUR a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti
 • zavedenie jasnejších pravidiel zamedzujúcich využívaniu hybridných nesúladov v dôsledku odlišných daňových posúdení finančných nástrojov a daňových subjektov, ktoré vedú k znižovaniu daňovej povinnosti
 • rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov
 • zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou
 • umožnenie zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň po vzájomnej dohode so zamestnávateľom elektronickou formou
 • zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
 • zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania zamestnávateľom, a to zo sumy 60 EUR na 100 EUR

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. Do schválenia zákona zostáva ešte niekoľko mesiacov, preto budeme uvedené návrhy pozorne sledovať a budeme Vás o nich informovať v nasledujúcich vydaniach nášho Newslettra.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba