Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a poplatky z omeškania

4. marca 2015 | Čas čítania: 1 Min

Podľa úpravy platnej do 31.12.2014 boli tieto náklady u dlžníka uznateľné po zaplatení a u veriteľa boli zdaniteľné po prijatí.

Aj keď novela zákona o dani z príjmov neustanovuje konkrétny postup pri zahrnutí zmluvných pokút, úrokov z omeškania, poplatkov z omeškania a paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky zaúčtovaných do 31.12.2014 do základu dane, v zmysle Informácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky sa pri takýchto výdavkoch (nákladoch) u dlžníka a príjmoch (výnosoch) u veriteľa, ktoré boli zaúčtované do konca roka 2014, uplatní aj po 1.1.2015 postup vyplývajúci z ustanovení zákona o dani z príjmov účinných do 31. decembra 2014.