Zrušenie oznamovacej povinnosti pri zmene čísla bankového účtu

13. marca 2019 | Čas čítania: 1 Min

V januári 2019 bol Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh novely zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Predložený návrh zákona má za cieľ zrušiť povinnosť daňového subjektu oznamovať správcovi dane zmeny súvisiace so zmenou bankového účtu podnikateľa (založenie/zrušenie bankového účtu). Dôvodom predloženia tohto návrhu a zrušenia oznamovacej povinnosti zo strany podnikateľa je duplicita tohto oznámenia, nakoľko takúto povinnosť majú aj banky a pobočky zahraničných bánk, v ktorých sú bankové účty zriadené. Schválenie tohto návrhu by viedlo k zníženiu administratívnej záťaže daňových subjektov.

Upozorňujeme, že uvedená zmena sa netýka povinnosti oznamovať číslo bankového účtu pri registrácii daňového subjektu. V tomto prípade zostáva oznamovacia povinnosť zachovaná.

Navrhovaná účinnosť tohto zákona je od 1.5.2019.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba