Krátke správy

4. decembra 2023 | Čas čítania: 2 Min

Na medzinárodnej daňovej scéne je okrem iného nové aj nasledovné:

  • V októbri 2023 bola Radou EÚ prijatá smernica DAC8 na posilnenie administratívnej spolupráce daňových správ členských štátov EÚ. Hlavné zmeny súvisia s oznamovaním a automatickou výmenou informácií o príjmoch z transakcií s krypto-aktívami, ako aj s výmenou cezhraničných záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa majetných fyzických osôb.

 

  • Európska komisia zverejnila návrhy smerníc upravujúcich zdaňovanie príjmov právnických osôb v Európe. Ide o smernicu BEFIT, ktorá upravuje zdaňovanie príjmov nadnárodných spoločností založené na spoločnom základe dane, a smernicu Európskej únie o transferovom oceňovaní, ktorou sa navrhujú harmonizované pravidlá transferového oceňovania a harmonizovaná dokumentácia k transferovému oceňovaniu v rámci EÚ.

 

  • V októbri 2023 bol OECD zverejnený text nového multilaterálneho dohovoru na implementáciu časti A prvého piliera, ktorý sa zaoberá daňovými výzvami z digitalizácie a globalizácie hospodárstva.

Ďalší vývoj a smerovanie týchto smerníc budeme sledovať a primerane Vás informovať v ďalších vydaniach nášho Newslettra.

Na slovenskej daňovej scéne je okrem iného nové aj nasledovné:

  • Finančná správa Slovenskej republiky („FR SR“) zverejnila informáciu k výške asignovaných daní (k použitiu 1 % až 3 % zo zaplatenej dane) tretiemu sektoru z podaných daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022. Výška poukázanej dane oproti zdaňovaciemu obdobiu 2021 narástla o približne 12 miliónov EUR, a to na takmer 94 miliónov EUR, pričom nejde o finálnu sumu, keďže FR SR zatiaľ nespracovala všetky vyhlásenia o poukázaní dane.

<< späť na Newsletter  

 

 

 

Kontaktná osoba