Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

20. decembra 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

Od 1.11.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom novely je zavedenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní zbernej nádoby. Obce mohli doteraz určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber.

 

Samotné rozhodnutie o spôsobe určenia miestneho poplatku za komunálny odpad bude na rozhodnutí obce. Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu nasledovne:

 

  • paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok,
  • poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
  • poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu,
  • poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
  • poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu.

 

Obec môže mať na svojom území, v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém zberu komunálneho odpadu a rôzne určenie poplatkov.

<< späť na Newsletter