Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketingové účely

Podľa článku 7 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou TPA TAX, k.s., Blumental offices II, Nám. Mateja Korvína, 81107 Bratislava, IČO 35685115 a TPA AUDIT, s.r.o., Blumental offices II, Nám. Mateja Korvína, 81107 Bratislava, IČO 36714879 ako spoločnými prevádzkovateľmi (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:       oslovenie, titul, meno, priezvisko, názov firmy, adresa (ulica, mesto , PSČ), email;

pre účel:          posielanie reklamných emailov, newsletter, a iných marketingových aktivít na podporu predaja;

po dobu:         5 rokov.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak  tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, a to zástupcovi služieb poskytovania webhostingu (Thomas Böhmwalder, NetzwerkBerater B&W OG, 3470 Kirchbers) a správcovi webu (Anna Rebel, TPA Group Administration und Steuerberatung GmbH, 1220 Viedeň). Dôvodom tohto zdieľania je ukladanie a správa databázy osobných údajov.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

TPA agreement SK