Home | 

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila dňa 6.12.2022 novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa menia aj určité ustanovenia zákona o správe daní („daňový poriadok“). Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov a v daňovom poriadku sme podrobnejšie uviedli v predchádzajúcom vydaní nášho Newslettera. V tomto vydaní uvádzame sumár najdôležitejších zmien v schválených zákonoch. Novelizovaný zákon o dani z príjmov nadobúda účinnosť 1.1.2023 a niektoré vybrané ustanovenia zákona až od 1.1.2024.

Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov  sú nasledovné:

 1. Transferové oceňovanie
 • precizuje sa definícia ekonomicky prepojenej osoby a kontrolovanej transakcie;
 • spresňujú sa pravidlá pri úprave základu dane v prípade nedodržania princípu nezávislého vzťahu a pravidlá pre zahrňovania nákladov vynaložených inou závislou osobou do základu dane daňovníka;
 • za účelom zníženia administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou sa zavádza tzv. „bezpečný prístav“ vo výške 10 000 eur, s výnimkou pôžičiek a úverov, ktoré budú považované za významnú kontrolovanú transakciu, ak ich istina presiahne 50 000 eur;
 • z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania sa do zákona dopĺňa odkaz na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní;
 • v prípade, že ceny použité daňovníkom pri transakciách so závislými osobami nebudú v súlade s princípom nezávislého vzťahu, v prípade daňovej kontroly bude jeho základ dane upravený „na medián“ zistených nezávislých porovnateľných hodnôt;
 • pri vydávaní rozhodnutí o bilaterálnych a multilaterálnych odsúhlaseniach použitia metódy ocenenia, sa dopĺňa možnosť vydať rozhodnutie aj na viac ako päť zdaňovacích období, ak sa kompetentné orgány dohodli na použití metódy ocenenia aj za zdaňovacie obdobia pred podaním žiadosti,
 • transferovú dokumentáciu bude možné predložiť aj v cudzom jazyku, pričom v prípade, ak by správca dane požadoval dokumentáciu v štátnom jazyku, daňovník ju bude povinný predložiť do 15 dní od doručenia výzvy správcu dane;
 • zahraniční daňovníci, ktorí podnikajú na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, budú môcť pri určovaní základu dane tejto stálej prevádzkarne vychádzať zo zahraničnej evidencie (napr. z účtovníctva vedeného v zahraničí), a teda počíta sa v danom prípade s akruálnym princípom a nie hotovostným princípom;
 • upravuje sa tiež postup zahrnutia príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov), ktoré sú vykázané po zániku stálej prevádzkarne, do základu dane.

2. Limitácia daňovej uznateľnosti úrokov

 • s účinnosťou od 1.1.2024 sa zavádza nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov (rozdiel medzi výnosovými a nákladovými úrokmi) zahrňovaných do základu dane;
 • limitácia sa uplatní len v prípade daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov bude vyššia ako 3 000 000 eur, t.j. základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30 % ukazovateľa EBIDTA;
 • čisté úrokové náklady nezahrnuté do základu dane v príslušnom zdaňovacom období bude možné odpočítať od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach;
 • nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov a nevzťahuje sa na banky a poisťovne.

3. Ostatné

 • správca dane bude registrovať z úradnej moci na daň z príjmov daňovníkov zapísaných do obchodného a živnostenského registra a podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR;
 • úpravy základu dane, ktoré vyplývajú z implementácie medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS 9 a IFRS 17, sa zahrnú do základu dane rovnomerne počas troch zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1.1.2023;
 • umožňuje sa douplatňovať celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa v prípade, ak základ dane daňovníka nepostačuje na uplatnenie celej výšky daňového bonusu. Uplatnenie daňového bonusu bude možné vykonať výlučne cez daňové priznanie, a to tak, že na účely posúdenia nároku na daňový bonus sa do úhrnu príjmov započíta základ dane obidvoch oprávnených osôb vyživujúcich dieťa;
 • od 1.1.2023 do 31.12.2024 bude mesačný daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov, vo výške 50 eur a ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov, mesačný daňový bonus bude vo výške 140 eur;
 • výnosy z dlhopisov (s výnimkou štátnych dlhopisov) plynúce právnickým osobám s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom) v SR, sa budú považovať za zdroj príjmu zo SR a budú zdaňované zrážkovou daňou. Takto vybranú daň bude možné považovať za preddavok na daň;
 • hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov sa považuje za príjem oslobodený od dane;
 • novela zákona tiež upravuje zánik pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizácii. Pohľadávka bude daňovým výdavkom u veriteľa v prípade, ak je schválený preventívny reštrukturalizačný plán a bude rozsahu, v akom je záväzok odpustený.

daňovom poriadku boli schválené nasledovné významné zmeny:

 • s účinnosťou od 1.1.2024 sa pri ukladaní pokút zavádza tzv. „druhá šanca“, na základe ktorej správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, pri prvom porušení daňového poriadku neuloží, ale najskôr vyzve daňový subjekt na splnenie povinností spolu s upozornením, že pri ďalšom porušení mu už pokuta uložená bude. Správny delikt bude osobitne posudzovaný colným úradom a daňovým úradom;
 • s účinnosťou od 1.1.2024 sa skráti lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku, a to tak, že úrok bude môcť správca dane uložiť iba do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.