Home | 

Novela zákona o DPH prináša nové povinnosti

Novela zákona o DPH prináša nové povinnosti

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o DPH prináša nové povinnosti

Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh pripravovanej novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“ alebo „novela“). Predmetom návrhu tejto novely je okrem iného aj:

  • Zmena v § 53b zavádza povinnosť pre odberateľa vykonať opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti. Uvedené znamená, že ak odberateľ nezaplatí za zakúpený tovar alebo služby v priebehu 100 dní, je povinný opraviť odpočítanú DPH v rozsahu neuhradeného záväzku v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od jeho splatnosti. Zavedenie takejto povinnosti predpokladá zvýšenie motivácie odberateľov k uhrádzaniu nesplatených záväzkov, keďže ich nezaplatenie bude viesť k povinnosti opravy odpočítanej dane.
  • Upustenie od povinnosti registrácie za platiteľa DPH po prekročení obratu 49 790 eur, ak zdaniteľná osoba poskytuje výlučne dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH. Cieľom takejto úpravy je hlavne zníženie administratívnej záťaže. Ide o prípad, keď zdaniteľná osoba vykonáva len oslobodenú činnosť, ako poskytovanie finančných alebo poisťovacích služieb alebo oslobodený prenájom nehnuteľností; v tomto prípade už nie je potrebná registrácia pre DPH po prekročení obratu 49 790 eur z týchto činností. Ak by sa však takáto osoba chcela dobrovoľne registrovať, môže tak urobiť.
  • Ostatné zmeny s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia niektorých nedostatkov zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide napríklad o podrobnejšie vysvetlenie, čo sa na účely zákona o DPH považuje za zásielku malého charakteru, ktorej dovoz je oslobodený od DPH; spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru; zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania v prípade prvého odberateľa v rámci schémy trojstranného obchodu; zmena lehoty na zaplatenie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.
  • S účinnosťou od 1.1.2024 sa zavádza nová záznamová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb, cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby – k tejto zmene dochádza predovšetkým transpozíciou smernice Rady EÚ, ktorej hlavným cieľom je boj proti daňovým únikom vzniknutým pri cezhraničnom elektronickom obchode, pri ktorom dochádza k situáciám, kedy sa zákazník nachádza v jednom členskom štáte EÚ a dodávateľ tovarov alebo služieb sa nachádza v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, pričom celý nákup sa realizuje v online priestore. Neexistencia informačnej povinnosti zákazníka pri takýchto obchodoch vedie k nedostatku a nepresnosti informácií pre finančné správy jednotlivých štátov, a teda často dochádza k nepriznaniu daňovej povinnosti. Tieto záznamy budú následne zasielané každým členským štátom do centrálneho európskeho systému o platbách, kde prebehne ich kontrola.

Účinnosť tejto novely zákona sa navrhuje od 1.1.2023, okrem záznamovej povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2024.

Similar Posts

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.