Home | 

Ostatné zmeny Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022

Ostatné zmeny Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022

Novinky
Kategórie
Kontakt

Ostatné zmeny Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022

  • Pracovná zmluva – v pracovnej zmluve sa povinne dohodnú už len jej všeobecné podstatné náležitosti. Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Pri ostatných pracovných podmienkach je len na uvážení zamestnávateľa, či tieto upraví vo forme písomnej informácie alebo ich naďalej ponechá v pracovnej zmluve. Medzi ostatné náležitosti patrí výplatný termín, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby.
  • Zrážky zo mzdy – Zamestnávateľ mohol doteraz vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca v súvislosti so zabezpečovaním stravovania iba na základe dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom, avšak účinnosťou novely Zákonníka práce od 1.11.2022 má zamestnávateľ oprávnenie vykonať jednostrannú zrážku zo mzdy aj v prípade nevyúčtovaného preddavku na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutý finančný príspevok na stravovanie.
  • Minimálna predvídateľnosť práce – Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce, a lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín. Ak zamestnávateľ zruší vykonanie práce v lehote kratšej ako lehota, ktorú zamestnancovi oznámil, patrí zamestnancovi náhrada odmeny min. vo výške 30 % odmeny, na ktorú by mal nárok, ak by reálne pracoval. 
  • Výkon zárobkovej činnosti mimo pracovného času – zamestnávateľ nemôže zakázať zamestnancovi výkon inej zárobkovej činnosti mimo pracovného času. V prípade, ak pôjde o konkurenčnú činnosť, stále sa bude vyžadovať súhlas zamestnávateľa.
  • Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitú – Skúšobná doba musí byť primeraná, a teda nesmie presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Zákonný limit dĺžky skúšobnej doby (3 resp. 6 mesiacov) zostáva platný.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.