Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

11. marca 2024 | Čas čítania: 2 Min

S účinnosťou od 1.1.2024 sa do zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej ako „Zákon o dani z príjmov“) doplnila možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úrokov. Daňovník, ktorý si neuplatní daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023, si môže uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru. Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Štát daňovníkovi preplatí až 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v roku 2023, maximálne do sumy 1 800 EUR za rok. Mesačný príjem daňovníka však nesmie byť vyšší ako 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, t.j. 2 086,40 EUR. Daňovník, ktorý si uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, nemusí spĺňať podmienku veku, ako je tomu v prípade daňového bonusu na zaplatené úroky.

Pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru bude možné uplatniť aj na úvery, ktoré boli v minulosti refinancované, avšak po splnení ďalších podmienok (dátum refinancovania a účel úveru uvedený v úverovej zmluve).

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba