Návrh nezdaniteľnej položky na príspevky na dôchodkové sporenie

15. marca 2023 | Čas čítania: 1 Min

 

Dňa 13.1.2023 bol Národnej rade SR predložený návrh zákona na zvýšenie podpory dobrovoľného dôchodkového sporenia.

Navrhuje sa zavedenie daňového stimulu formou nezdaniteľnej časti základu dane vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, max. do výšky 2 % zo základu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a podnikania. Táto suma zároveň nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Taktiež sa navrhuje, aby čerpanie z dobrovoľného sporenia bolo umožnené aj pred dosiahnutím dôchodkového veku. Úprava základu dane bude potrebná iba v prípade, ak dôjde k výberu prostriedkov pred dovŕšením 55 rokov veku a zároveň, ak si daňovník uplatnil nezdaniteľnú položku v predchádzajúcich obdobiach.

Navrhovaná účinnosť novely je 1.1.2024.

<< späť na Newsletter