Návrh novely zákona o účtovníctve

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Ak daňový úrad odhalí opakované spáchanie správneho deliktu nevedenia účtovníctva, nezostavenia účtovnej závierky, účtovania mimo účtovných kníh, účtovania o fiktívnych účtovných prípadoch, zatajovania a neúčtovania o vzniknutých skutočnostiach, môže daňový úrad podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Návrh novely zároveň prináša možnosť ukladať účtovné závierky zanikajúcich účtovných jednotiek do Registra účtovných závierok ich nástupnickými účtovnými jednotkami.

Z dôvodu zjednodušenia podnikania v rámci Európskej únie návrh novely určuje, že účtovnú závierku zostavenú podľa IAS/IFRS môžu zostavovať aj európske spoločnosti a európske družstvá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré pred premiestnením sídla na územie SR takúto účtovnú závierku zostavovali. Návrh novely taktiež umožňuje, že európska spoločnosť a európske družstvo nebudú musieť prehodnocovať svoje ocenenie majetku a záväzkov, vrátane odpisov a opravných položiek.

nl_q3_2017_sk_final_24.pdf