Schválená novela daňového poriadku

20. decembra 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

NR SR schválila dňa 20.9.2022 novelu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorou sa upravili aj niektoré náležitosti daňového poriadku.

 

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí posunutie termínu na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, na 31.1.2023.

 

Upresnila sa autorizácia elektronického podania, ktoré musí byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo iným uznaným spôsobom autorizácie. Podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu, možno podať len prostredníctvom špecializovaného portálu FR SR. Ak chce fyzická osoba doručovať finančnej správe písomnosti inými elektronickými prostriedkami, uzavrie so správcom dane dohodu o elektronickom doručovaní.

 

V oblasti lehôt bolo upresnené zachovanie lehoty, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu alebo podané elektronickými prostriedkami. V prípade, ak nemožno podanie doručiť elektronicky z dôvodov na strane správcu dane, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

 

Novelou zákona bola upravená oblasť doručovania elektronickými prostriedkami, kedy v prípade, ak má daňovník zriadených viacero elektronických schránok, správca dane doručí zásielky do ktorejkoľvek elektronickej schránky, ktorá je aktivovaná pre doručovanie. Elektronické doručovanie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie, sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

<< späť na Newsletter