Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

15. júna 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

Národná rada SR schválila zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorým sa od 1.1.2023 mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov. Cieľom tejto úpravy je podporovať ešte viac dobrovoľné sporenie na dôchodok a zabezpečiť tak príjem pre fyzické osoby – sporiteľov po dovŕšení dôchodkového veku alebo po vzniku nároku na výplatu starobného, resp. predčasného starobného dôchodku.

Dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte budú predstavovať zdaniteľný príjem daňovníka z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom (základom dane bude plnenie znížené o zaplatené príspevky). T.j. plnenia z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nebudú predstavovať príjem oslobodený od dane.

Podobne ako v súčasnosti možno odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie od základu dane daňovníka, aj v prípade sporenia prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu si budú môcť sporitelia uplatniť nárok na odpočítateľnú položku, najviac však do výšky 180 EUR ročne v úhrne v prípade, že by daňovník mal uzatvorených viacero zmluvných vzťahov týkajúcich sa doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

 

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba