Zúženie rozsahu príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

16. júna 2023 | Čas čítania: 1 Min

V našom Newslettri za 4Q 2022 sme vás informovali, že od roku 2023 sa výnosy z komerčných dlhopisov vyplácané slovenskými daňovými rezidentmi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR budú považovať za prímy zo zdrojov na území SR a budú tak zdaňované zrážkovou daňou.

Dňa 29.3.2023 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Súčasťou prijatého návrhu bol aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa opätovne zavádza daňové posúdenie výnosov z dlhopisov platné do 31.12.2022, čo znamená, že úroky a iné výnosy z komerčných dlhopisov plynúce od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR budú opätovne vyňaté z prímov zo zdrojov na území SR.

Uvedenou zmenou by sa malo uľahčiť umiestňovanie dlhopisov na zahraničných trhoch a takisto by sa mala znížiť administratívna záťaž, ktorá súvisí s posúdením daňovej rezidencie zahraničného investora a určením zrážkovej dane v správnej výške.

Zákon bol uverejnený v Zbierke zákonov 18.4.2023 a týmto dňom aj nadobudol platnosť.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba