Home | 

Podniková uhlíková stopa / uhlíkové účtovníctvo

Podniková uhlíková stopa / uhlíkové účtovníctvo

Pomôžeme Vám vypracovať stratégiu dekarbonizácie, vypočítať uhlíkovú stopu Vašej spoločnosti a mnoho ďalšieho! Kontaktujte nás!

Výpočtom uhlíkovej stopy podniku (CCF) možno určiť množstvo príslušných emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci podniku. 

Definícia uhlíkovej stopy podniku 

Skleníkové plyny sú plyny, ktoré ovplyvňujú klímu a prispievajú k skleníkovému efektu. Emisie skleníkových plynov spôsobené človekom sú hlavnou príčinou zmeny klímy. Medzi skleníkové plyny patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O). Okrem toho existujú fluórované skleníkové plyny, známe aj ako F-plyny. Skleníkové plyny majú vzhľadom na rôzne vlastnosti, ako napríklad čas, počas ktorého zostávajú v atmosfére, rôzny vplyv na klímu. Aby bolo možné porovnať vplyvy na klímu, používa sa koncept potenciálov skleníkových plynov, ktorý pomáha prepočítať rôzne skleníkové plyny na ekvivalenty oxidu uhličitého, zvyčajne v tonách. 

Zdroje emisií CO2 

Emisie CO2 možno rozdeliť do troch zdrojov emisií: Rozsah 1, rozsah 2 a rozsah 3. 
V rámci povinného podávania správ o udržateľnosti podľa CSRD musia spoločnosti vypočítať svoje emisie v rozsahu 1, 2 a 3 a stanoviť príslušné ciele zníženia. 

Rozsah 1 

Rozsah 1 sú všetky emisie skleníkových plynov spôsobené priamo spoločnosťou. Teda zo zdrojov, ktoré spoločnosť vlastní alebo kontroluje. Patria sem napríklad emisie skleníkových plynov zo spaľovania v kotloch, peciach, vozidlách atď. ako aj z chemickej výroby v technologických závodoch. Okrem toho sú zahrnuté aj emisie uvoľnené počas prepravy vlastnými vozidlami spoločnosti (napr. preprava materiálov, výrobkov a odpadu, ako aj osobná doprava). 

Rozsah 2 

Emisie rozsahu 2 pozostávajú z nepriamych emisií, ktoré vznikajú pri nákupe energie. Patria sem emisie skleníkových plynov z výroby nakúpenej elektrickej energie, ktorú spoločnosť spotrebuje. Hoci spoločnosť elektrickú energiu spotrebuje, emisie fyzicky vznikajú v zariadení, kde sa elektrická energia vyrába, teda pred jej spotrebovaním. 

Rozsah 3 

Rozsah 3 zahŕňa emisie nepriamo spôsobené činnosťami spoločnosti v rámci hodnotového reťazca. Patria sem okrem iného nakupované suroviny a materiály, ako aj emisie z dopravy vozidlami, ktoré spoločnosť nevlastní (preprava tovaru alebo služobné cesty). Okrem toho možno do rozsahu 3 zahrnúť aj emisie, ktoré vznikajú počas životného cyklu výrobku až po postup na konci jeho životnosti. Odporúča sa, aby spoločnosť určila, ktoré činnosti rozsahu 3 pravdepodobne spôsobujú najväčšie emisie skleníkových plynov, ponúkajú najväčšie príležitosti na zníženie emisií skleníkových plynov a sú relevantné pre obchodné ciele spoločnosti. 

Na základe zozbieraných údajov možno odvodiť potenciálne zníženie a zdokumentovať porovnávacie ukazovatele v priebehu rokov. Výpočet uhlíkovej stopy podniku je súčasťou rôznych štandardov (GRI, ESRS) v oblasti podávania správ o udržateľnosti. Tie sa zvyčajne odvolávajú na Protokol o skleníkových plynoch. 

Služby v oblasti uhlíkovej stopy pre podniky 

Poskytujeme podporu a poradenstvo v celkovom procese týkajúcom sa podnikovej uhlíkovej stopy: 

  • Podpora pri vypracovaní stratégie dekarbonizácie 
  • Podpora pri zhromažďovaní a zaznamenávaní údajov 
  • Výpočet emisií CO2 vašej spoločnosti (firemná uhlíková stopa) 
  • Podpora pri identifikácii potenciálu znižovania emisií a stanovení cieľov 
  • Podpora pri realizácii stanovených cieľov 
  • Podpora v súvislosti s výpočtom rozsahu 3 – najnáročnejšia otázka – sa neustále rozširuje

Kontaktná osoba

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.