Home | 

Vykazovanie udržateľnosti

Vykazovanie udržateľnosti

Podávanie správ o udržateľnosti je už pre niektoré spoločnosti zákonom vyžadované. Od finančného roku 2024 sa musí podávanie správ vykonávať v súlade so smernicou o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) a musí ich podávať viac spoločností.

Podávanie správ o udržateľnosti je už pre niektoré spoločnosti povinné zo zákona; okrem toho mnohé spoločnosti podávajú správy dobrovoľne, aby sa mohli primerane umiestniť na trhu. Rozsah správy o udržateľnosti závisí od použitého štandardu vykazovania. Správa zahŕňa napríklad obchodnú stratégiu, interné smernice a procesy súvisiace s udržateľnosťou. Okrem toho sú v nej zobrazené konkrétne ciele udržateľnosti, kľúčové ukazovatele výkonnosti, ako aj procesy v rámci riadenia rizík spoločnosti. 

Vykazovanie udržateľnosti v roku 2024 

Od finančného roku 2024 sa musí podávanie správ vykonávať v súlade so smernicou o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD). CSRD sa týka oveľa väčšieho počtu spoločností a v porovnaní s NFRD znamená výrazné rozšírenie rozsahu vykazovania. 

Komisia poverila Európsku poradnú skupinu pre finančné výkazníctvo (EFRAG), aby vypracovala jednotné štandardy vykazovania udržateľnosti, ktoré sú podľa CSRD povinné. Konečné návrhy týchto európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS) sú už k dispozícii a budú nasledovať štandardy špecifické pre jednotlivé odvetvia a štandardy týkajúce sa MSP. V závislosti od určitých parametrov spoločnosti existujú rozdiely v tom, kedy musí spoločnosť prvýkrát podať správu.  

Na dobrovoľnom základe možno na vykazovanie udržateľnosti použiť celosvetovo uznávané štandardy vykazovania, najmä štandardy GRI. Písanie prvej správy o udržateľnosti si môže vyžadovať značné množstvo času a zdrojov z dôvodu potrebnej implementácie systémov a procesov na zber a zaznamenávanie údajov o ESG. Preto sa odporúča začať s implementáciou včas. 

Pokiaľ ide o podávanie správ o udržateľnosti ESG, môžeme poskytnúť podporu pri: 

  • Poradenstvo pri výbere vhodného štandardu pre vykazovanie (GRI, CSRD/ESRS) 
  • Analýza hodnotového reťazca spoločnosti v súvislosti s témami týkajúcimi sa ESG  
  • Výber relevantných zainteresovaných strán 
  • Príprava a vykonanie posúdenia významnosti 
  • Určenie štruktúry a hlavných posolstiev (na základe podnikovej stratégie) 
  • Podpora pri zbere údajov podľa vybraného štandardu a definovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti 
  • Písanie správy 
  • Kontrola súladu vašej správy podľa vybranej normy 

Kontaktná osoba

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.