Home | 

Krátke novely zákonov

Krátke novely zákonov

Novinky
Kategórie
Kontakt

Krátke novely zákonov

Medzi ďalšie najnovšie významné zmeny v oblasti daní a účtovníctva patria aj nasledovné:

  • Od 1.6.2024 nadobúda účinnosť schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorou sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (ESG). Hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu informácií zverejňovaných vo výročných správach vybraných účtovných jednotiek týkajúcich sa ich vplyvu na environmentálnu, sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy (informácie o udržateľnosti). Výročné správy vybraných účtovných jednotiek budú mať jednotný elektronický formát vykazovania v súlade s európskymi štandardami s povinnosťou jednotného overenia týchto informácií nezávislou stranou (audítorom). Novelou zákona sa zvyšujú z dôvodu inflácie aj veľkostné kritériá (suma majetku, čistý obrat) definujúce jednotlivé veľkostné kategórie účtovných jednotiek, čím sa umožňuje účtovným jednotkám využívať upravenú sumu týchto kritérií a nepodliehať tak prísnejším požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na väčšie účtovné jednotky.

 

  • Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR navrhlo novelu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorou sa s účinnosťou od 1.11.2024 a 1.1.2025 mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Navrhuje podobne ako pri sume minimálnej mzdy informovať o zvýšení sumy náhrady za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste, stravného a základnej náhrady publikovaním oznámenia v Zbierke zákonov SR v predstihu. Navrhuje sa spresniť právnu úpravu používania motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste pri preukázaní a úhrade výdavkov týkajúcich sa pohonných látok a zaviesť osobitné pravidlá pre elektro vozidlá alebo vozidlá na iné alternatívne pohony.

 

  • Návrhom novely zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní sa má transponovať smernica Rady č. 2011/2226, ktorou sa mení smernica DAC8. Hlavným zámerom novely zákona je zaviesť povinnosť pre poskytovateľov služieb kryptoaktív oznamovať Finančnej správe SR informácie o kryptoaktívach, ktoré slúžia na platobné a investičné účely. Ďalej má zabezpečiť súlad s globálnym štandardom OECD pre výmenu informácií o finančných účtoch. Navrhuje sa tak rozšíriť rozsah pôsobnosti automatickej výmeny o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk v súlade s aktualizáciou spoločného štandardu oznamovania (CRS).S účinnosťou od 1.4.2024 sa doplnilo do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prechodné ustanovenie § 52zzza. V rámci tohto ustanovenia sa v nadväznosti na zavedenie pojmu „súbor stavieb“ v stavebnom zákone upravuje spôsob ich odpisovania. Pre takéto stavby, ktoré sú súčasťou súboru stavieb tvoriacich jeden funkčný celok, platí, že ak stavebné konanie začalo najneskôr do 31.3.2025, zaradia sa do odpisovej skupiny samostatne.

 

  • Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie“). Opatrenie bolo vydané v nadväznosti na zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a novelizovaný zákon o účtovníctve. Zmeny sa týkajú najmä nanovo zavedeného legislatívneho pojmu „premena“, postupov účtovania u nástupníckej účtovnej jednotky a nového inštitútu, ktorým je odštiepenie.Opatrenie nadobudlo účinnosť 15.3.2024.

Autor článku

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.