Home | 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila dňa 6.12.2022 aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty („zákona o DPH“), o ktorej sme informovali v predchádzajúcom Newsletteri. Novela zákona o DPH bola schválená v pozmeňujúcom znení, nakoľko niektoré pôvodne navrhované zmeny neboli prijaté alebo boli prijaté v upravenom znení.

Prinášame Vám stručný prehľad najdôležitejších doplnení a zmien zákona o DPH:

  • Novela zákona o DPH prináša zmenu v § 53b, ktorou sa zavádza povinnosť pre odberateľa vykonať opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti.
  • Na prechodné obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba DPH vo výške 10 % na vybrané služby. Konkrétne ide o prepravu osôb pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a umelých kúpalísk ako aj reštauračné a stravovacie služby. Cieľom tohto opatrenia je podpora regionálnych ekonomík, sprístupnenie uvedených aktivít pre širokú verejnosť a podpora sektoru reštauračných a stravovacích služieb.
  • Novela zavádza povinnosť podať daňové priznanie pre osobu, ktorá si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene. Zmena nastáva v dĺžke obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie. Ak toto oneskorenie trvá viac ako 21 dní, vzniká povinnosť podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť táto osoba platiteľom. Táto povinnosť sa vzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.
  • Upustenie od povinnosti registrácie za platiteľa DPH po prekročení obratu 49 790 eur, ak zdaniteľná osoba poskytuje výlučne dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH.
  • Ostatné zmeny s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia niektorých nedostatkov zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide napríklad o podrobnejšie vysvetlenie, čo sa na účely zákona o DPH považuje za zásielku malého charakteru, ktorej dovoz je oslobodený od DPH; nová definícia nevymožiteľnej pohľadávky; spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru; zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania v prípade prvého odberateľa v rámci schémy trojstranného obchodu; zmena lehoty na zaplatenie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu; zosúladenie postupu pri vymeraní úroku z omeškania týkajúceho sa dane pri dovoz tovaru s úrokom z colného dlhu.
  • S účinnosťou od 1.1.2024 sa zavádza nová záznamová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb, cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby – k tejto zmene dochádza predovšetkým transpozíciou smernice Rady EÚ, ktorej hlavným cieľom je boj proti daňovým únikom vzniknutým pri cezhraničnom elektronickom obchode, pri ktorom dochádza k situáciám, kedy sa zákazník nachádza v jednom členskom štáte EÚ a dodávateľ tovarov alebo služieb sa nachádza v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, pričom celý nákup sa realizuje v online priestore.

Účinnosť tejto novely zákona je od 1.1.2023, okrem záznamovej povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2024.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.