Home | 

Novela zákona o DPH – nové znenie návrhu zákona

Novela zákona o DPH – nové znenie návrhu zákona

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o DPH – nové znenie návrhu zákona

V predchádzajúcom vydaní nášho newslettera, sme Vás už informovali o  novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Novela“).  Novela prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré prinieslo viaceré zmeny oproti pôvodnej verzii. Prinášame Vám vybrané najdôležitejšie zmeny:
  • Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb – pôvodný návrh Novely zvyšoval obratovú hranicu z aktuálnych 49 790 EUR na 50 000 EUR. Okrem pôvodného návrhu bola zavedená aj nová, vyššia hranica vo výške 62 500 EUR. V prípade, že daňovník presiahne v danom kalendárnom roku obrat 50 000 EUR, platiteľom DPH sa stáva od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak sa stane, že jeho obrat dosiahne limit pripadajúci pre vyššiu hranicu, platiteľom sa stáva už v momente dosiahnutia sumy 62 500 EUR. Ak nastane situácia, kedy daňový subjekt podá žiadosť o registráciu z titulu dosiahnutia nižšej hranice 50 000 EUR a do konca kalendárneho roka nastane významná zmena, vďaka ktorej sa stane platiteľom okamžite, je povinný takúto skutočnosť ihneď oznámiť daňovému úradu.
Do NR SR sa taktiež dostal poslanecký návrh na zvýšenie obratovej hranice pre DPH registráciu až na 75 000 EUR, čo by podľa predkladateľov malo znížiť administratívnu záťaž pre malých podnikateľov. Predlžuje sa tiež lehota na podanie žiadosti o registráciu, a to z 5 kalendárnych dní na 5 pracovných dní, a to odo dňa, kedy bol presiahnutý obrat alebo kedy sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane z iného titulu. Rovnaká lehota na podanie žiadosti o registráciu by sa mala vzťahovať aj pre zahraničnú zdaniteľnú osobu, pri ktorej bola lehota pôvodne nastavená na bezodkladne.
  • Oneskorená DPH registrácia – zavádza sa definícia pre platiteľa, ktorý si nesplnil svoju registračnú povinnosť podľa § 4 alebo § 5 zákona o DPH alebo táto registrácia vznikla s oneskorením. Vzťahuje sa to aj na platiteľa, ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť z titulu dosiahnutia nižšej hranice, v prípade že do konca roka nastane významná zmena, vďaka ktorej sa stane platiteľom okamžite.
  • Oslobodenie od dane – do Novely sa dopĺňa, že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ nie je predmetom dane, ak je nadobúdateľom nezdaniteľná osoba, ktorej vzniká nárok na vrátenie dane (vrátenie dane osobám, ktoré používajú medzinárodné výsady a imunity).
  • Daňové priznanie – tuzemským platiteľom nevznikne povinnosť podať DPH priznanie v prípade, že v zdaňovacom období uskutočnia iba transakcie, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH (napríklad finančné alebo poisťovacie služby).
Účinnosť Novely bola po medzirezortnom pripomienkovom konaní posunutá, pričom väčšina ustanovení by mala nadobudnúť účinnosť k 1.1.2025.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.