Home | 

Povinnosti spoločností v súvislosti s vykazovaním informácií o udržateľnosti

Povinnosti spoločností v súvislosti s vykazovaním informácií o udržateľnosti

Novinky
Kategórie
Kontakt

Povinnosti spoločností v súvislosti s vykazovaním informácií o udržateľnosti

Ako by si niektorí mohli mylne myslieť, skratka ESG (environmental, social and corporate governance) nie je pokračovaním marketingových aktivít spoločností v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR). Oblasti životného prostredia, spoločnosti a riadenia sa totiž dostávajú do praxe v podobe legálnych povinností, ktorým budú spoločnosti naprieč rôznymi odvetviami a veľkostnými kritériami čeliť v najbližších rokoch.

Od tohto roku sa prístup spoločností k vykazovaniu udržateľnosti posunie od dobrovoľného k povinnému. Relevantná legislatíva vo forme smerníc a usmernenia bude totiž požadovať od verejných aj súkromných spoločností aby plnili požiadavky na meranie a vykazovanie informácií o udržateľnosti. Príkladom je smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti, označovaná aj CSRD (Corporate sustainability reporting directive), ktorú Európsky parlament schválil v roku 2023.

Po nadobudnutí platnosti relevantnej EU legislatívy a jej prechode do národnej legislatívy (primárne Zákon o účtovníctve od 1.6.2024) sa spustí nová éra vo vykazovaní informácií o udržateľnosti. Smernica CSRD nielenže prináša zjednotenie požiadaviek na vykazovanie udržateľnosti, ale bude sa týkať oveľa väčšieho počtu firiem. Na Slovensku by malo ísť približne o 700 firiem s viac ako 500 zamestnancami, ktoré už v roku 2025 budú musieť zverejniť údaje za účtovné obdobie 2024. Obchodných spoločností s nižšie uvedenými kritériami sa bude zverejňovanie informácií o udržateľnosti týkať o rok neskôr. Od malých a stredných podnikov budú zhromažďovanie ESG informácii požadovať odberatelia, ktorí budú musieť vykázať dodržiavanie ESG kritérií v rámci svojich dodávateľských reťazcov.

Očakávaná národná legislatívna úprava bude okrem iného definovať nasledovné:

Aspekty udržateľnosti sú environmentálne faktory, sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv a faktory oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti v sektore finančných služieb. Vykazovaním informácií o udržateľnosti sa rozumie vykazovanie informácií, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti, pričom ide o individuálne vykazovanie alebo konsolidované vykazovanie.

Výročná správa obsahuje aj vykazovanie informácií o udržateľnosti a v takom prípade obsahuje aj správu štatutárneho audítora o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti; tento audítor nemusí byť totožný s audítorom overujúcim účtovnú závierku daného subjektu.

Obchodná spoločnosť (iná ako banka, zaisťovňa a poisťovňa) má povinnosť individuálne vykazovať informácie o udr­ža­teľnosti, a to v osobitnej časti výročnej správy, ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve z týchto troch veľkostných podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur,
 • čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250.

Za určitých okolností túto povinnosť pre obchodnú spoločnosť zakladá aj emitovanie cenných papierov obchodovateľných na regulovanom trhu.

Informácie o udržateľnosti sú štruktúrované do nasledovných oblastí:

 • opis obchodného modelu a obchodnej stratégie (napr. odolnosť voči rizikám, identifikácia príležitostí súvisiacich s aspektmi udržateľnosti, plány a opatrenia na zabezpečenie toho, aby obchodný model a obchodná stratégia boli zlučiteľné s udržateľným hospodárstvom, klimatickou neutralitou a obmedzovaním globálneho otepľovania),
 • opis cieľov a termínov týkajúcich sa aspektov udržateľnosti (napr. zníženie emisií skleníkových plynov), opis pokroku dosahovania cieľov, vyhlásenie, že environmentálne ciele sú založené na presvedčivých vedeckých dôkazoch,
 • opis úlohy orgánov účtovnej jednotky s ohľadom na aspekty udržateľnosti (napr. odborné znalosti a zručnosti),
 • opis politík účtovnej jednotky vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,
 • informácie o existencii systémov motivačných stimulov spojených s aspektmi udržateľnosti, ktoré účtovná jednotka ponúka členom orgánov účtovnej jednotky,
 • opis postupov náležitej starostlivosti, opis nepriaznivých vplyvov činnosti účtovnej jednotky a opatrení na elimináciu týchto nepriaznivých vplyvov,
 • opis hlavných rizík pre účtovnú jednotku a riadenie týchto rizík, v súvislosti s aspektmi udržateľnosti,
 • relevantné ukazovatele k predošlým informáciám.

Citlivé informácie – účtovná jednotka nemusí uvádzať informácie týkajúce sa jej budúceho vývoja alebo záležitostí, o ktorých ešte nebolo kompetentným orgánom účtovnej jednotky rozhodnuté, ak by zverejnenie takýchto informácií dôvodne mohlo vážne poškodiť podnikateľskú činnosť účtovnej jednotky.

Zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti – malé a menej zložité inštitúcie, bližšie definované v zákone, môžu vykazovať zjednodušené informácie o udržateľnosti z týchto oblastí:

 • opis obchodného modelu a obchodnej stratégie,
 • opis politík účtovnej jednotky vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,
 • opis nepriaznivých vplyvov činnosti účtovnej jednotky a opatrení na elimináciu týchto nepriaznivých vplyvov,
 • opis hlavných rizík pre účtovnú jednotku a riadenie týchto rizík,
 • relevantné ukazovatele k predošlým informáciám.

Oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti sa vzťahuje na dcérsku účtovnú jednotku, ak je zahrnutá do konsolidovanej výročnej správy materskej účtovnej jednotky; pre uplatnenie oslobodenia musia byť súčasne splnené ďalšie podmienky napríklad – výročná správa dcérskej účtovnej jednotky musí obsahovať odkaz na webové sídlo materskej účtovnej jednotky, na ktorom je prístupná predmetná konsolidovaná výročná správa a správa audítora o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

Veta na webe: „Vykazovanie informácií o udržateľnosti sa posúva od dobrovoľného k povinnému“

Autor článku

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.