Home | 

Zmena zákona o nadáciách a Občianskeho zákonníka

Zmena zákona o nadáciách a Občianskeho zákonníka

Novinky
Kategórie
Kontakt

Zmena zákona o nadáciách a Občianskeho zákonníka

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách, a o zmene Občianskeho zákonníka, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o nadáciách“). Hlavným dôvodom navrhovaného zákona je zavedenie inštitútu pre správu majetku na súkromné účely, ktorý doteraz v slovenskej legislatíve chýbal. Obdobné nástroje sú známe zo zahraničia, ako napr. zverenecké fondy („trusty“) či súkromné nadačné fondy. Umožní sa tak občanom nastavenie spôsobu spravovania a odovzdania majetku pre členov rodiny či iné, nimi určené osoby.

Navrhovanou novelou zákona sa má doplniť nový pojem – súkromná nadácia. Pripravovaná novela bude obsahovať právnu úpravu fungovania súkromnej nadácie, vrátane podmienok jej vzniku. Minimálna výška príspevku do súkromnej nadácie sa navrhuje vo výške 1 eura.

Majetok súkromnej nadácie bude môcť tvoriť všetko, čo môže byť predmetom súkromnoprávnych vzťahov (napr. hnuteľné a nehnuteľné veci, cenné papiere, obchodné podiely, šperky, kryptomeny).

Informácie o zakladateľovi súkromnej nadácie by mali byť neverejné.

Z hľadiska dane z príjmov by mala mať súkromná nadácia obdobný daňový režim ako bežný daňovník dane z príjmov právnických osôb. Príspevky a dary do súkromnej nadácie by tak nemali podliehať zdaneniu na úrovni súkromnej nadácie. Príjem súkromnej nadácie by mal podliehať sadzbe dane z príjmov právnických osôb. Plnenia poskytnuté beneficientovi – fyzickej osobe zo zisku nadácie by mali byť zdanené zrážkovou daňou obdobne, ako je to v prípade dividend.

Ak by sa však vyplácalo beneficientovi plnenie, ktoré nie je tvorené zo zisku súkromnej nadácie, daňový režim bude rovnaký ako v prípade darovania. Rovnako sa bude nahliadať aj na bezodplatné užívanie majetku súkromnej nadácie beneficientom – fyzickou osobou, ako aj na úhradu jej nákladov z majetku súkromnej nadácie a takéto užívanie majetku nebude predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Navrhovaná účinnosť zákona o nadáciách je od 1.1.2024. Podrobnejšie Vás však budeme informovať o pripravovanom zákone v ďalších vydaniach nášho Newslettera.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.