Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov

16. júna 2023 | Čas čítania: 2 Min

Národnej rade SR boli predložené viaceré vládne a poslanecké návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. Navrhované zmeny sa dotýkajú rôznych oblastí, napríklad vládny návrh zákona o športe alebo úprava CFC pravidiel platných pre fyzické osoby.

Vládny návrh zákona o športe

  • zavádza možnosť, aby sa príjmy z činnosti športového odborníka, ktoré nepatria medzi príjmy zo závislej činnosti, považovali za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorých je daň vyberaná zrážkou;
  • prináša zjednodušenie administratívy a podávania daňových priznaní športových odborníkov;
  • znižuje administratívnu náročnosť a byrokraciu pri vyplácaní odmien športovým odborníkom;
  • nadobúda účinnosť od 1.5.2023, pričom prvýkrát sa použije na zdanenie príjmov plynúcich od 1.1.2024.

Zrušenie pravidiel pre zdanenie zahraničných kontrolovaných spoločností u fyzických osôb

  • Z dôvodu problematického uplatňovania v praxi sa navrhuje zrušenie pravidiel týkajúcich sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby, tzv. CFC pravidlá, ktoré sa prvýkrát uplatňovali pri podávaní daňových priznaní za rok 2022.
  • CFC pravidlá pre fyzické osoby nie sú upravené EÚ legislatívou, pričom krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, či tieto pravidlá zavedú do svojej legislatívy. Z členských krajín EÚ zaviedlo tieto pravidlá, vrátane Slovenska, iba 5 krajín, avšak podmienky ich uplatňovania sú oveľa menej striktné ako na Slovensku.
  • Nakoľko sa tieto pravidlá prvýkrát uplatňovali pri podávaní daňových priznaní za rok 2022, navrhuje sa zaviesť prechodné ustanovenie, podľa ktorého fyzickým osobám zaniká povinnosť uhradiť daň vzniknutú na základe CFC pravidiel. V prípade, ak už daňovník vykonal úhradu dane, táto platba sa bude považovať za daňový preplatok.
  • Účinnosť tejto zmeny zákona o dani z príjmov sa navrhuje od 1.8.2023.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba