Nové nástroje na boj proti DPH podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu

16. marca 2022 | Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).   

Návrhom zákona dôjde predovšetkým k transpozícii smernice Rady EÚ, v dôsledku čoho budú s účinnosťou od 1.1.2024 zavedené nové povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb. Cieľom tejto novely je zavedenie harmonizovaných pravidiel, ktoré slúžia na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj na kontrolu správnosti výšky priznanej dane.  

Povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb:   

  • vedenie záznamov v elektronickej podobe o príjemcoch cezhraničných platieb, ak v priebehu kalendárneho štvrťroka poskytovateľ platobných služieb poskytol rovnakému príjemcovi platobné služby zodpovedajúce viac ako 25 cezhraničným platbám,   
  • hlásenie vedených záznamov Finančnému riaditeľstvu SR najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ktorého sa tieto záznamy týkajú.   

Poskytovatelia platobných služieb budú povinní uchovávať záznamy v súvislosti s cezhraničnými platbami počas troch kalendárnych rokov.  

<< späť na Newsletter  

 

Kontaktná osoba