Nový nástroj, ktorý má vlastníkov zanedbaných stavieb motivovať k zabezpečeniu ich riadnej údržby

15. júna 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

 

Dňa 5.5.2022 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela s účinnosťou od 15.6.2022 prináša, je vyššia daň z neudržiavaných stavieb stanovená prostredníctvom koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby.

Uvedené zvýšenie dane z nehnuteľnosti sa bude vzťahovať na nasledovné stavby, ktoré:

  • vlastník riadne neudržiava napriek tomu, že mu stavebný úrad právoplatne nariadil zjednať nápravu,
  • nezodpovedajú základným stavebným požiadavkám podľa stavebného zákona a stavebný úrad vlastníkovi nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy,
  • ohrozujú život a zdravie osôb, pričom stavebný úrad vlastníkovi právoplatne nariadil ich odstránenie.

V rámci neudržiavaných stavieb má obec alebo mesto možnosť všeobecne záväzným nariadením určiť koeficient sadzby dane vyšší ako 1, najviac však 10, pričom týmto koeficientom sa vynásobí štandardná sadzba dane z nehnuteľnosti.

 

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba