Zákon o dorovnávacej dani bol schválený

11. marca 2024 | Čas čítania: 2 Min

V treťom vydaní Newslettra v roku 2023 sme Vás informovali ohľadom vládneho návrhu zákona týkajúceho sa zavedenia dorovnávacej dani na úrovni 15 %, na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a vnútroštátnych skupín (ďalej len „Zákon“). Dňa 8.12.2023 bol návrh Zákona poslancami NR SR schválený a schválené znenie Zákona nadobudlo účinnosť 31.12.2023.

V tomto vydaní Newslettra by sme Vám chceli upozorniť na pár doplňujúcich informácií a na zmeny, ktoré boli schválené NR SR oproti predchádzajúcemu zneniu, o ktorom sme informovali v treťom vydaní nášho Newslettra.

Daňovník je povinný elektronicky podať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávanej dane (ďalej len „Oznámenie“) a rovnako aj daňové priznanie najneskôr do 15 mesiacov (pôvodne 13 mesiacov) po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom v rovnakej lehote je dorovnávacia daň aj splatná. V prechodnom období, t.j. prvé účtovné obdobie, v ktorom skupina patrí do rozsahu pôsobnosti zákona o dorovnávacej dani, sa lehota predlžuje o tri kalendárne mesiace, t.j. na 18 mesiacov.

Oznámenie nie je povinný podávať daňovník v prípade, ak povinné informácie už podal hlavný materský subjekt alebo určený subjekt nachádzajúci sa v štáte, s ktorým má SR účinnú kvalifikovanú dohodu príslušných orgánov. V tomto prípade je daňovník povinný elektronicky oznámiť v rámci lehoty na podanie Oznámenia len identifikačné údaje hlavného materského subjektu alebo určeného podávajúceho subjektu a štát, v ktorom sa nachádza.

V prípade, ak sa hlavný materský subjekt nachádza v SR, tento je povinný poveriť určený podávajúci subjekt v inom členskom štáte EÚ alebo v štáte, s ktorým má SR v oznamovacom období účinnú kvalifikovanú dohodu príslušných orgánov, a poskytnúť mu informácie potrebné na výpočet dorovnávacej dane. Hlavný materský subjekt je v tomto prípade povinný v rámci lehoty na podanie Oznámenia elektronicky oznámiť správcovi dane identifikačné údaje určeného podávajúceho subjektu a štát, v ktorom sa nachádza.

Podľa dôvodovej správy k schválenému zneniu Zákona sa tento Zákon vzťahuje na účtovné obdobia začínajúce sa od 31.12.2023, tzn. prvým analyzovaným obdobím bude účtovné obdobie začínajúce sa po 31.12.2023, t. j. kalendárny rok 2024.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba