Home | 

Návrh novely zákona o DPH

Návrh novely zákona o DPH

Novinky
Kategórie
Kontakt

Návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Novela”), ktorej hlavným cieľom je transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2020/285 a Nariadenia (EÚ) 904/2010, a teda primárne zníženie administratívnej záťaže malých podnikov. Novela prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, pričom momentálne prebieha vyhodnocovanie pripomienok. Jednotlivé ustanovenia Novely majú nadobudnúť účinnosť 31.3.2024, resp. vybrané ustanovenia 1.7.2024 a 1.1.2025.

V tomto vydaní newslettera priblížime najvýznamnejšie zmeny, ktoré má Novela priniesť.

 • Osobitné úpravy pre malé podniky – pre malé podniky sa zavádza možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte EÚ (bez povinnosti registrácie), ako v členskom štáte, v ktorom sú usadené. Tuzemské aj zahraničné malé podniky budú môcť dodávať tovary a služby s oslobodením od dane v iných členských štátoch (bez povinnosti DPH registrácie), ak ich obrat v súčasnom a predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahne 50 000 EUR v tuzemsku a 100 000 EUR v zahraničí (v EÚ). Pre využívanie tohto oslobodenia bude malým podnikom pridelené individuálne identifikačné číslo, ktoré bude mať príponu EX.
 • Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb – navrhuje sa zaokrúhlenie hodnoty obratu pre účely povinnej DPH registrácie zo súčasných 49 790 EUR na 50 000 EUR. Taktiež sa navrhuje zmena obdobia, za ktoré sa obrat počíta, a to na kalendárny rok (v súčasnosti sa obrat počíta za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Zdaniteľná osoba bude po novom povinná podať žiadosť o registráciu do 5 dní, pričom platiteľom sa stane odo dňa, kedy nastane skutočnosť, na základe ktorého sa stáva platiteľom a nie na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom.
 • Registračná povinnosť zahraničných zdaniteľných osôb – obdobne sa navrhuje, že zahraničná osoba sa stane platiteľom dňom uskutočnenia zdaniteľného obchodu, ktorým vzniká povinnosť registrácie a nie dňom uvedeným v rozhodnutí o DPH registrácii.
 • Oneskorená DPH registrácia – už nebude možné vykázať všetky transakcie, ktoré zdaniteľná osoba uskutočnila pred DPH registráciou, v jednom tzv. mimoriadnom DPH priznaní, ale bude potrebné podať v chronologickom poradí daňové priznania a kontrolné výkazy za každé zdaňovacie obdobie zvlášť, počnúc prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré z dôvodu nesplnenia tejto registračnej povinnosti daňové priznanie nebolo podané. Oproti súčasnému stavu tak bude platiteľ dane sankcionovaný za oneskorené podanie daňového priznania a kontrolného výkazu za každé zdaňovacie obdobie.
 • Samozdanenie pri dovoze tovaru – pri splnení určitých zákonných podmienok bude možné uplatniť pri dovoze tovaru samozdanenie. Daň pri dovoze tovaru by nevyrubil colný úrad, ale naopak, daň by vypočítal a uviedol do daňového priznania platiteľ, pričom by si zároveň uplatnil aj právo na odpočítanie tejto dane. Tento postup bude možný pre platiteľov, ktorí sú registrovaní a usadení na Slovensku a zároveň majú status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.
 • Odpočítanie dane aj bez faktúry – navrhuje sa, aby si platiteľ dane, ktorý nadobudol tovar z iného členského štátu EÚ, mohol uplatniť právo na odpočítanie dane aj v prípade, ak nemá od dodávateľa k dispozícii faktúru do lehoty na podanie príslušného daňového priznania. Platiteľ bude môcť na uplatnenie nároku na odpočítanie použiť aj iný relevantný doklad z obchodnej korešpondencie s dodávateľom, preukazujúci reálne nadobudnutie a výšku daňovej povinnosti.
 • Dodanie tovaru, ktorý je predmetom leasingu – má dôjsť k zmene daňového posúdenia odovzdania tovaru na základe nájomnej zmluvy, z ktorej jednoznačne nevyplývalo, že k nadobudnutiu vlastníctva dochádza najneskôr zaplatením poslednej splátky. Podľa nového znenia zákona bude za dodanie tovaru považované aj odovzdanie tovaru na základe nájomnej (resp. inej obdobnej) zmluvy s dojednanou opciou kúpy tovaru nájomcom.
 • Zmena miesta dodania pri vybraných službách – miesto dodania určitých služieb (napríklad kultúrne, umelecké, športové, vzdelávacie alebo zábavné služby) vrátane doplnkových služieb, ktoré sú vysielané alebo virtuálne sprístupnené nezdaniteľnej osobe, bude tam, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.
 • Záväzky po splatnosti – novela spresňuje, že platiteľ má povinnosť opraviť odpočítanú daň pri neuhradených záväzkoch až v zdaňovacom období, v ktorom nastane 101. deň po splatnosti.
 • Krádež tovaru – spresňuje sa pojem „krádež“ a navrhuje sa rozšíriť povinnosť platiteľa dane odviesť daň vo výške odpočítanej dane aj z nezákonného odcudzenia alebo nezákonného prisvojenia tovaru.
 • Zjednodušená faktúra – Pri dokladoch vyhotovených pokladnicou e-kasa klient alebo tankovacím automatom sa doklad bude považovať za zjednodušenú faktúru, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nepresiahne 400 EUR.

Similar Posts

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.