Home | 

Rozšírenie rozsahu regulovaných osôb pre účely osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach od 31.12.2023

Rozšírenie rozsahu regulovaných osôb pre účely osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach od 31.12.2023

Novinky
Kategórie
Kontakt

Rozšírenie rozsahu regulovaných osôb pre účely osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach od 31.12.2023

V nadväznosti na prijatý zákon, ktorého cieľom je zlepšiť stav verejných financií, sú od 31.12.2023 účinné aj nové zmeny v zákone č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Najvýznamnejšou zmenou je rozšírenie rozsahu regulovaných osôb. Regulovanou osobou sa stáva osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby s akýmkoľvek povolením na výkon činnosti vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS). To znamená, že okrem poisťovní a zaisťovní sa osobitný odvod z podnikania v regulovaných obdobiach bude po novom vzťahovať aj napr. na finančných agentov, poskytovateľov spotrebných úverov, fondy kolektívneho investovania, správcovské spoločnosti a iné.

Regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, ak jej výsledok hospodárenia resp. predpokladaný výsledok hospodárenia (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) dosiahne sumu aspoň 3 000 000 EUR.

V prípade, ak má osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby k 1.1.2024 oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte EÚ a v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), má povinnosť taktiež platiť osobitný odvod z podnikania, a to ak:

  • predpokladá vykonávanie svojej činnosti celé odvodové obdobie; a zároveň
  • jej výsledok hospodárenia, resp. odhad predpokladaného výsledku hospodárenia (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) dosiahne sumu aspoň 3 000 000 EUR za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1.1.2024. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa považuje obdobie, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním v lehote do 31.12.2023.

Okrem vyššie uvedených zmien sa pre rok 2024 stanovujú nové sadzby osobitného odvodu z podnikania:

  • pre regulované osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti bankovníctva, je sadzba odvodu vo výške 0,025 (táto sadzba sa bude v priebehu rokov 2025 až 2027 postupne znižovať);
  • pre ostatné regulované osoby je sadzba odvodu vo výške 0,00363.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.