Schválená novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

20. decembra 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

Aktuálna energetická kríza a s tým spojený prudký nárast cien energií a inflácie nepriaznivo ovplyvnil všetky členské štáty EÚ. V dôsledku tejto situácie EÚ prijala nariadenie, ktoré sa zaoberá vysokými cenami energií a ktorého súčasťou je aj otázka tzv. stropu trhových príjmov a rozdelenia nadmerných príjmov a príjmov z preťaženia medzi konečných spotrebiteľov elektriny. Novelou zákona sa zavádza odvod z nadmerných príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, ale aj dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla.

 

Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je tuzemská i zahraničná fyzická a právnická osoba, ktorá území SR:

  • vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia,
  • nakupuje a predáva elektrinu na základe povolenia na dodávku elektriny,
  • je priamo alebo nepriamo prepojená s iným platiteľom odvodu,
  • dodáva elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou

 

Predmetom odvodu je nadmerný príjem z predaja elektriny vyrobenej na území Slovenska a dodanej do elektrizačnej sústavy. Výška odvodu je stanovená na 90 % nadmerného príjmu.

 

Odvodovými obdobiami odvodu z nadmerných príjmov sú jednotlivé kalendárne mesiace v období od 1.12.2022 do 31.12.2024, pričom platiteľ odvodu je povinný podať elektronicky oznámenie o odvode a zaplatiť odvod do 25. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí odvodového obdobia. Finančné riaditeľstvo zverejní vzor tlačiva oznámenia o odvode z nadmerných príjmov na svojom webovom sídle.

 

Schválené znenie zákona o energetike dopĺňa aj zákon o dani z príjmov, v ktorom sa ustanovuje, že odvod z nadmerných príjmov je daňovým výdavkom. Zároveň sa na odvod z nadmerných príjmov primerane použijú ustanovenia Daňového poriadku.

<< späť na Newsletter