Home | 

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci na podporu klimatickej neutrality

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci na podporu klimatickej neutrality

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci na podporu klimatickej neutrality

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci (ďalej len „novela“), ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Táto novela je súčasťou implementácie plánu REPowerEU, ktorého cieľom je zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizácia priemyslu a podpora investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo (napr. výroba batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého).

Novela zavádza mimoriadnu investičnú pomoc, ktorá je založená na už existujúcej regionálnej investičnej pomoci. Mimoriadna investičná pomoc je určená pre strategické odvetvia za účelom prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a poskytuje sa na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe. Poskytovaná bude vo forme:

  1. a) dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok,
  2. b) úľavy na dani z príjmov,
  3. c) prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom

Oprávnenými nákladmi žiadateľa o mimoriadnu investičnú pomoc sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií. Mimoriadnu investičnú pomoc možno kumulovať s inou štátnou pomocou, pričom nesmie presiahnuť maximálnu intenzitu pomoci vypočítanú pre oprávnené náklady alebo maximálnu výšku pomoci (max. 100 % oprávnených nákladov).

Dátum účinnosti novely sa navrhuje dňom vyhlásenia. Vývoj tejto novely budeme pozorne sledovať a informovať Vás v najbližších vydaniach nášho Newslettra.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.