Disclaimer

Všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú určené výhradne ako všeobecné informácie pre osobnú potrebu čitateľa, ktorý preberá plnú zodpovednosť za ich následné použitie.

Tieto informácie sú poskytované „tak ako sú“ bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo bez záruky výsledkov získaných z použitia týchto informácií, resp. bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo predpokladanej, a to vrátane,  ale nie len záruk výkonu, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Poskytnuté informácie by nemali byť používané ako náhrada za konzultáciu. Aj keď sme urobili všetko pre to, aby informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli získané zo spoľahlivých zdrojov, TPA Slovensko nie je zodpovedná za akékoľvek chyby, opomenutia alebo iné následky spôsobené použitím týchto informácií.

TPA AUDIT, s.r.o., TPA TAX, k.s.