International Tax Survey- Baker Tilly International

Priority a výzvy, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti

Najnovší medzinárodný daňový prieskum spoločnosti Baker Tilly na roky 2019/2020 odhalil, že transferové oceňovanie a stála prevádzkareň sa aj druhý rok po sebe dostali na prvé miesto v zozname problémov nadnárodných spoločností.

Správa skúma zdroje daňovej neistoty v čoraz globalizovanejšej ekonomike a ich vplyv na každodenné podnikanie.

Hodnotenie a používanie daňovo relevantných údajov podnikmi

Údaje budú zohrávať oveľa dôležitejšiu a ústrednejšiu úlohu, a to nielen pokiaľ ide o čo najlepšie vyhodnotenie a využitie daňovo relevantných údajov podnikom, ale aj o samotný prístup daňových orgánov vo všeobecnosti. Podobne ako veľké obchodné podniky, aj daňové úrady budú v budúcnosti intenzívnejšie pracovať s podnikovými údajmi. Na tento účel budú daňové orgány od podnikov požadovať údaje v oveľa širšej, podrobnejšej a priamejšej forme, aby mohli na základe údajov vykonať hodnotenia, ktoré doteraz nemohli vykonať z dôvodu nedostatku informácií alebo len s vynaložením veľkého množstva času a úsilia.

To znamená, že v budúcnosti budú musieť byť údaje sprístupnené daňovým orgánom rýchlejšie, podrobnejšie a vo formáte definovanom daňovými orgánmi. Efektívny proces správy údajov v daňovej sfére minimalizuje riziká a zároveň optimalizuje kontrolné mechanizmy, aby podniky mohli splniť zvýšené požiadavky daňových orgánov. To poskytuje podnikom veľkú príležitosť na zlepšenie transparentnosti vlastných údajov relevantných z daňového hľadiska, čo im umožní primeranejšie a cielenejšie riadiť také aspekty, ako je sadzba dane v skupine alebo iné kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Na medzinárodnom daňovom prieskume spoločnosti Baker Tilly International pracovali aj experti skupiny TPA Iris Burgstaller a Leopold Kühmayer.

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov