Novela zákona o účtovníctve

10. decembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 15.10.2019 bola schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá s účinnosťou od 1.1.2020 prináša 100 % zvýšenie dvoch veľkostných kritérií pri určovaní povinnosti auditu účtovných závierok, a to celkovej sumy majetku a hodnoty čistého obratu účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, bude mať povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ak za dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia splní aspoň dve z nasledovných kritérií:

  1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 EUR,
  2. čistý obrat presiahol 4 000 000 EUR,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Dochádza aj k zmene podmienky pre vykonanie auditu iba u tých obchodných spoločností, ktoré povinne vytvárajú základné imanie. Okruh účtovných jednotiek, ktoré budú mať povinnosť auditu účtovnej závierky sa tak rozšíri o verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ak splnia vyššie uvedené veľkostné kritériá.

V prípade účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS, pribudne audítorom povinnosť overiť, či údaje vykázané vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS. Uvedené sa nebude vzťahovať na účtovné jednotky, ktoré spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska

Kontaktná osoba