Prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roka 2018 a od 1.1.2019

19. decembra 2018 | Čas čítania: 2 Min

 

Nižšie uvádzame zmeny zákona o dani z príjmov, ktoré boli schválené prostredníctvom noviel iných hmotnoprávnych predpisov s účinnosťou v priebehu roka 2018, resp. s ich uplatnením už za zdaňovacie obdobie roku 2018:

  • oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v pracovnom pomere (nie agentúrni zamestnanci) v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom do výšky najviac 60 EUR mesačne, za podmienky, že ide o zamestnávateľa s prevažnou činnosťou výroby vo viaczmennej prevádzke. V prípade, že ubytovanie nie je zabezpečené počas celého kalendárneho mesiaca, suma na oslobodenie sa pomerne kráti. Ubytovanie sa musí poskytovať v budovách zatriedených v klasifikácii stavieb 112 a 113 (nájomné domy, rodinné domy, internáty, robotnícke hotely a pod.),
  • oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého športovým reprezentantom a odmeny športovému reprezentantovi z prostriedkov štátneho rozpočtu za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda,
  • úprava výsledku hospodárenia v súvislosti s prechodom finančných inštitúcií na nový účtovný štandard IFRS,
  • spresnenie daňovej uznateľnosti daňových výdavkov zamestnávateľa vo forme odpisov majetku využívaného pri poskytovaní praktického vyučovania žiakov bez ohľadu na to, či sa praktické vyučovanie poskytuje na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania,
  • rozšírenie daňovej uznateľnosti výdavkov na hmotné zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania o uznané výdavky zamestnávateľa na praktické vyučovanie a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,
  • spresnenie momentu a spôsobu zdanenia príjmu z virtuálnych mien plynúceho fyzickým osobám a právnickým osobám.

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2019 prinášajú okrem iného aj:

  • oslobodenie príspevkov na rekreáciu u zamestnanca v nadväznosti na zavedenie rekreačných poukazov a zároveň uznanie takýchto výdavkov za daňové výdavky u zamestnávateľa,
  • zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa v predškolskom veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a nedovŕšilo 6 rokov veku na dvojnásobok sumy,
  • zadefinovanie technického zhodnotenia vo forme zrealizovania energetického zhodnotenia majetku poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie pre verejný subjekt.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba