Správa daní (daňový poriadok) a správne poplatky

27. marca 2020 | Čas čítania: 5 Min

Správa daní

  • Doručovanie podaní finančnej správe

Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky:
– Ak podanie nemá štruktúrovanú formu, môže byť podané aj iným spôsobom (napr. mailom) a nemusí byť dodatočne posielané v listinnej podobe poštou.
– Ak podanie má štruktúrovanú formu (daňové priznanie a pod.), je potrebné doručiť do piatich dní aj v listinnej forme.
Daňový subjekt, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky:
– Zostáva v platnosti postup podľa platného zákona

  • Zmeškanie lehoty

Zmeškanie zákonom stanovenej lehoty sa odpustí, ak sa úkon (registrácia, odvolanie a pod.) vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Odpustenie zmeškanej lehoty sa netýka podania daňových priznaní a platenia jednotlivých daní.

  • Doručovanie písomností poštou od finančnej správy do vlastných rúk

Postupuje sa podľa podmienok určených poštovým podnikom. Uplatňuje sa tzv. fikcia doručenia zásielky – ak si zásielku fyzická alebo právnická osoba nevyzdvihne, doručenie nastáva v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie uloženej zásielky na pošte.

  • Daňová kontrola – prerušenie

Daňová kontrola (iná ako daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu) , ktorá sa začala pred obdobím pandémie (pred 12.3.2020), sa prerušuje (spätne) a prerušenie trvá až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k odvolaniu mimoriadnej situácie. Lehota na vykonanie daňovej kontroly sa predlžuje o obdobie prerušenia.

Daňová kontrola (iná ako daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu), ktorá sa začne počas obdobia pandémie, sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni jej začatia, až do dňa skončenia pandémie.

Pri daňovej kontrole oprávnenosti nadmerného odpočtu, ktorá sa vykonáva počas obdobia pandémie, môže správca dane vydať čiastkový protokol. Vydaním čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje do skončenia obdobia pandémie. Čiastkový protokol môže správca dane vydať (a teda aj vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť, o ktorej správca dane s určitosťou vie určiť, že nárok naň je oprávnený) aj ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov.

  • Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, ani zoznam platiteľov vymazaných zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty.

  • Prerušenie daňového konania

Daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie a pod.), ktoré sa začalo pred obdobím pandémie, sa prerušuje, a to až do skončenia obdobia pandémie (bez ohľadu na to, či počas nej pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo).

Daňové konanie, ktoré sa začne počas obdobia pandémie, sa prerušuje od nasledujúceho dňa po jeho začatí.

Neprerušuje sa také konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo o uplatnenom nároku podľa osobitných predpisov (napr. nadmerný odpočet). Ak je však k tomuto konaniu potrebná osobná účasť inej osoby (napr. vypočutie svedka), ktorá so svojou účasťou z dôvodu pandémie nesúhlasí, daňové konanie príslušný orgán preruší do skončenia obdobia pandémie.

  • Zánik práva vyrubiť daň & Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň a na premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok sa prerušuje (tzn. tieto lehoty sa predlžujú o obdobie pandémie).

  • Daňové nedoplatky

Ak daňovník počas pandémie neuhradí daň, ktorej lehota splatnosti spadá do obdobia pandémie, nebude sa dlžná suma tejto dane považovať za daňový nedoplatok za predpokladu, že ju daňovník zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  • Odloženie daňovej exekúcie

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá a bude sa v nej pokračovať po skončení obdobia pandémie. Právne účinky úkonov, ktoré boli doteraz v rámci daňovej exekúcie vykonané, zostávajú účinné.

  • Správne delikty a sankcie

Ak daňovník nepodá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v lehote, ktorá spadá do obdobia pandémie, nebude sankcionovaný, ale len za podmienky, že si túto svoju povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zvýši svoju daňovú povinnosť, pokuta (3 % p.a.) sa bude počítať len do dňa začatia obdobia pandémie.

Daňovníkovi nebude vyrubený úrok z omeškania, ak neuhradil daň z príjmov, preddavok na daň, daň vyberanú zrážkou, alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie, avšak len za podmienky, ak ich zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Toto ustanovenie sa týka iba dane z príjmov; sankcie za DPH zostávajú v zmysle platného zákona.

Správne Poplatky

Správne poplatky za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, sa počas obdobia pandémie neplatia.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba