Ďalšie pripravované zmeny v zákone o DPH

13. septembra 2019 | Čas čítania: 2 Min

Vo vydaní nášho Newslettra 2/2019 sme Vás informovali o plánovaných zmenách zákona o DPH týkajúcich sa pravidiel pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi na základe smernice Rady (EÚ) č. 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica Rady č. 2006/112/ES o DPH. Tieto zmeny zatiaľ neboli schválené.

Vzhľadom na to, že Slovenská republika je povinná dosiahnuť súlad zákona o DPH aj so smernicou Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, v samotnom procese prípravy novely zákona o DPH od 1.1.2020 sa pripravuje jeho ďalšia zmena.

Touto novelou má dôjsť k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku tak v rámci EÚ ako aj dovážaného z tretích území alebo tretích krajín (v súčasnosti zákon o DPH používa pre takéto dodávky označenie „zásielkový predaj“). Miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude v súlade s novo-navrhovanými pravidlami v zásade ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

Zároveň sa navrhuje vecné rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pri digitálnych službách podľa § 68a a § 68b zákona o DPH.

Taktiež sa navrhuje vypustenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR, nakoľko takéto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi z EÚ a mimo EÚ.

Pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín sa pre zásielky, ktoré nepodliehajú spotrebnej dani a ktorých vnútorná hodnota zásielky nepresahuje sumu 150 EUR, navrhuje nová dobrovoľná osobitná úprava pre plnenie daňových povinností iba v jednom členskom štáte, v tzv. členskom štáte identifikácie.

Predpokladaný termín pripomienkového konania k návrhu je marec 2020.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba