Transferové oceňovanie v strednej a východnej Európe.

Odporúčania OECD týkajúce sa erózie základu dane a presunu ziskov – konkrétne nové formálne štandardy dokumentácie o transferovom oceňovaní, ktoré pozostávajú zo správy podľa jednotlivých krajín, hlavného súboru a miestneho súboru – sa zavádzajú v celom regióne strednej a východnej Európy. Tempo a intenzita prístupu a opatrení daňových orgánov v jurisdikciách CEE/SEE sa líšia. Avšak aj keď sa niektoré jurisdikcie môžu v súčasnosti považovať za menej rizikové ako iné, podniky musia byť pripravené obhájiť svoju stratégiu transferového oceňovania v rámci novej zvýšenej transparentnosti.

Medzinárodne koordinovaná dokumentácia, povinné zverejňovanie a dôraz na analýzu hodnotového reťazca v dokumentácii zmenili vnímanie transferového oceňovania a zvýšili zložitosť praktického uplatňovania pravidiel. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné zosúladiť transferové ceny s tvorbou hodnoty v rámci skupiny, čo si vyžaduje kombináciu dôkladných daňových a odvetvových znalostí na účinné riadenie rizika transferového oceňovania. Skôr ako neskôr všetky daňové orgány využijú lepší prístup k informáciám o podnikoch v prípadoch transferového oceňovania ako prostriedok na zvýšenie daňových príjmov.

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Európe

Táto brožúra s aktualizovaným súhrnom základných pravidiel transferového oceňovania v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy má poskytnúť 360° pohľad na miestne pravidlá transferového oceňovania a slúžiť ako orientačný materiál pre vašu analýzu transferového oceňovania.

Vaši kontaktní zástupcovia TPA sa už nemôžu dočkať, až s vami budú môcť podrobnejšie prediskutovať vaše potreby v oblasti transferového oceňovania a pripraviť riešenia šité na mieru pre vaše špecifické výzvy v oblasti transferového oceňovania!

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov