Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu za rok 2018 čakajú zmeny

13. marca 2019 | Čas čítania: 3 Min

Ako sme Vás už v predchádzajúcom vydaní newslettra informovali, Ministerstvo financií SR doručilo koncom roka 2018 do pripomienkového konania nové usmernenie týkajúce sa obsahu transferovej dokumentácie.

Toto nové usmernenie bolo nečakane uverejnené vo Finančnom spravodajcovi už na konci roka 2018 ako Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktoré nahrádza pôvodné usmernenie.

Podľa nového usmernenia je daňovník povinný postupovať pri príprave dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017. Daňovník môže predložiť transferovú dokumentáciu správcovi dane aj podľa starého usmernenia, avšak to len v prípade, ak mu príde výzva zo strany správcu dane najneskôr 30.6.2019.

Novým usmernením boli implementované nové požiadavky na dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, ktoré boli zverejnené v revidovanej Smernici OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy v roku 2017. Zmeny pre daňovníkov nastali najmä z dôvodov zvýšenia pozornosti venovanej oblasti transferového oceňovania, aby daňové správy mali dostatočné informácie pre rizikovú analýzu a aby dokumentácia poskytovala užitočné informácie v prípade daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie.

Najväčšia zmena sa týka vypracovania skrátenej dokumentácie, ktorá sa bude predkladať správcovi dane už iba v podobe štandardizovaného tlačiva. Formulár štandardizovaného tlačiva je dostupný na stránke Ministerstva financií SR. Tlačivo daňovník bude predkladať správcovi dane len v prípade, ak ho správca dane na to vyzve. Zmenami prešla aj úplná dokumentácia, ktorej súčasťou by malo byť omnoho viac informácií o celej skupine spoločností, o jej financovaní, faktoroch ziskovosti, dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, nehmotných aktívach a iných skutočnostiach, teda väčší dôraz bude kladený na komplexnosť informácií. Novinkou taktiež je, že v prípade finančných transakcií sa na účely významnosti a hodnôt transakcií bude vychádzať z najvyššej hodnoty istiny alebo podkladového aktíva. Významnou transakciu je v tomto prípade taká transakcia, ktorá spĺňa charakteristiky významnosti podľa Zákona o účtovníctve.

Základná dokumentácia zostala podľa nového usmernenia bez väčších zmien. Účelom základnej a úplnej dokumentácie k transferovému oceňovania by však malo byť aj naďalej zdokumentovanie procesu ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien kontrolovaných transakcií a iných skutočností, ktoré majú na oceňovanie vplyv.

Ak daňovník nebude spĺňať ani jedno z kritérií pre prípravu skrátenej, základnej alebo úplnej dokumentácie, splní si svoju povinnosť vyplnením daňového priznania s údajmi o závislých spoločnostiach.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba