Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb

13. septembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 22.7.2019 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Na základe tejto novely už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v listinnej podobe nasledovné potvrdenia a výpisy:

  • potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
  • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
  • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
  • potvrdenie o návšteve školy a
  • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Pile of Folders

Napriek tomu, že spomenuté potvrdenia a výpisy sú evidované v informačných systémoch verejnej správy, odkiaľ sú orgánom verejnej moci prístupné, boli fyzické a právnické osoby na základe osobitných predpisov aj naďalej povinné tieto potvrdenia predkladať v listinnej podobe. Novelizovaný zákon túto povinnosť fyzických a právnických osôb v jednotlivých článkoch vypúšťa z osobitných predpisov – dochádza tak k nepriamym novelám aj  daňového poriadku, zákona o dani z príjmov a i.

Jednotlivé časti tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1.9.2019, 1.12.2019 a 1.1.2021.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba