MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ, MIESTNE DANE a MIESTNY POPLATOK

28. apríla 2020 | Čas čítania: 2 Min

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ

  • Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo ktorá začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa táto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  • Použitie poplatku

Počas obdobia pandémie až do 31.12.2020 môže obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov.

MIESTNE DANE a MIESTNY POPLATOK

  • Lehota na podanie priznania

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo ktorá začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa priznanie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo ktorá začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

<< späť na Newsletter